ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

องค์การและการจัดการ
หมวด : บริหารการตลาด
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ "องค์การและการจัดการ" เล่มนี้ สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี วิชาเอกในกลุ่มการบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น วิชาเอกการบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การบัญชี การเงินการธนาคาร เป็นต้น เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับองค์การ ทฤษฎีองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการงานบุคคล การอำนวยการ การควบคุมงาน ภาวะผู้นำกับการจัดการ การทำงานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้ง แนวคิดการบริหารสมัยใหม่ รวมถึงการจัดการระหว่างประเทศ โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย ตลอดจนมีแบบฝึกหัดท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น