ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ติดตั้งและบริหาร Windows Web Hosting ใช้งานในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : อาณัติ รัตนถิรกุล
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอภาพรวมของ Web Hosting, การติดตั้ง Windows Web Hosting, การติดตั้ง Web Application, การรักษาความปลอดภัยสำหรับ Web Hosting และการติดตั้งระบบติดตามการใช้งานเว็บไซต์ หนังสือเล่มนี้เน้นที่ภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น ดังนั้นผู้อ่านจำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบระบบ จึงจะทำให้ใช้ประโยชน์จากหนังสือได้สูงสุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้ง Web Hosting ใช้งานในองค์กร ทั้งในส่วนของการติดตั้งใช้งานเอง และการนำมาพิจารณาเลือกใช้งานแบบเสียเงินให้คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด จุดเด่น     เป็นหนังสือที่เขียนต่อเนื่องจากหนังสือ “ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)” ของผู้เขียนเอง ที่ผู้อ่านให้การตอบรับเป็นอย่างดี เขียนจากหลากหลายคำถามที่ทุกคนอยากรู้คำตอบ ที่เกี่ยวกับการติดตั้งและคอนฟิก Windows Web Hosting รวมทั้งการติดตั้งแอปพลิเคชั่นต่างๆ บนระบบ Windows Server    เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ผู้อ่านสามารถนำไปปฏิบัติตามได้จริง     เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งและคอนฟิก Windows Hosting ใช้งานในองค์กรด้วยตนเอง, ผู้ทำหน้าที่ควบคุมศูนย์คอมพิวเตอร์ในองค์กรด้วยระบบ Windows Server, ครู อาจารย์ ที่สอนหลักสูตรด้านเครือข่าย ทั้งส่วนของการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ, นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการยกระดับความสามารถตนเอง