ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

BUDGETING FOR PERFORMANCE CONTROL งบประมาณ
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สุพัฒน์ เซียศิริวัฒนา
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้นำไปใช้เพื่อประกอบการทำแผนธุรกิจและการตั้งงบประมาณและยังเป็นคู่มือเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเสริมประสบการณ์ให้พร้อมเตรียมตัวที่จะก้าวขึ้นรับผิดชอบเป็นผู้บริหารที่มีความเข้าใจในวิธีบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการจัดทำงบประมาณและตัวอย่างการจัดทำงบประมาณซึ่งขึ้นจากประสบการณ์การทำงานและได้จัดเรียงลำดับขั้นตอนของเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจง่าย