ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

รวมสุดยอดแนวคิดการจัดการสมัยใหม่
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : Stuart Crainer
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การจัดการสมัยใหม่มีขอบข่ายครอบคลุมประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทำให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจและก้าวทันแนวคิดใหม่ๆ ด้านการจัดการ อย่างไรก็ตามข้อจำกัดด้านเวลาและงบประมาณในการพัฒนาตนเองเป็นอุปสรรคสำคัญที่จำกัดโอกาส ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดด้านการจัดการที่สำคัญๆได้ทุกเรื่อง ซึ่งหนังสือ รวมสุดยอดแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ ผู้บริหารอาจสามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์ในการทำงานได้