ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การบริหารงานขาย Sales Management
หมวด : บริหารการตลาด
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สุพจน์ กฤษฏาธาร, ดร. ชัยสมพล ชาวประเสริฐ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  เป็นหนังสือบริหารงานขายที่เน้นการขายในทุกช่องทางและในหลากหลายรูปแบบ หนังสือเล่มนี้ยังมุ่งให้ผู้อ่านได้รับ มุมมองใหม่ๆ ในด้านการพัฒนาระบบงานขาย ได้สัมผัสเทคนิคต่างๆ ที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในเวลาปฏิบัติงาน เมื่ออ่านไปจนถึงบทสุดท้าย ผู้อ่านจะยิ่งมั่นใจที่จะสามารถพัฒนาปรับปรุงตนเองและนักงานขายให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงานขาย