ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม ฉบับปรับปรุง
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ผศ. ธารีทิพย์ ทากิ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :    รวมหลักการจัดการและการปฏิบัติงานในขอบข่ายของงานการบริการส่วนหน้า อีกทั้งยังคลอบคลุมเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมเอาไว้ในรูปของบทเรียนพรอบรูปประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของงานบริการสส่วนหน้า ตั้งแต่ขั้นตอนแรกกระทั่งขั้นตอนสุดท้าย