ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ศิลปะการให้บริการ
หมวด : บริหารการตลาด
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : จิตตินันท์ นันทไพบูลย์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับศิลปะการให้บริการ เพื่อศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของการบริการ เทคนิคการให้บริการ คุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ให้บริการ พฤติกรรมของผู้ให้บริการ การฝึกปฏิบัติการให้บริการ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้ผู้อ่านให้เข้าใจโลกของการบริการ แล้วจึงทำความเข้าใจลูกค้า ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้ให้บริการ ที่สำคัญที่สุดคือ หลักการบริการ ซึ่งนำไปใช้ได้จริง และยังได้เสริมวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะให้บริการ ตลอดจนความรู้เรื่องความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของลูกค้าชาวต่างชาติ