ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ผศ. สุธี ขวัญเงิน
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ เล่มนี้ ถูกเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ การสอน การค้นคว้า และการทำงานของผู้เขียน   ดดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นหนังสือเรียนสำหรับการศึกษาวิชาการจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านการปฏิบัติการ การบริหารการผลิต การบริหารการดำเนินงานและการผลิต หรือการบริหารอุตสาหกรรม สำหรับนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เขียนได้สร้างความเข้าใจพื้นฐานในการจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการให้แก่ผู้อ่าน เพื่อให้เกิดความรู้และแยวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตให้ดียิ่งขึ้น